Školení řidičů referentských vozidel - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školení řidičů referentských vozidel

Základní informace
Školení řidičů referentských vozidel vyplývá z následujících ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce):

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele odst. 2, 3
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance odst. 4 písm. a)
Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

§ 230 Prohlubování kvalifikace
Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.


Místo školení
Školení v prezenční formě provádíme zpravidla v prostorách ISŠA na Křižíkově 15 v Brně, po dohodě u objednavatele, pokud má pro tento účel vhodné prostory.

Obsah a rozsah školení
Školení je zaměřeno na seznámení, příp. obnovení a udržení znalostí v oblasti předpisů souvisejících s řízením a údržbou vozidel. Délku školení přizpůsobujeme požadavkům objednavatele, zpravidla je v rozsahu 2 hodin.

Platební podmínky
Cenu za školení hradí objednavatel školení:

  • prezenční forma - 300,- Kč + 21% DPH za osobu

  • online forma - 200,- Kč + 21% DPH za osobu


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky